Plankostenscan op maat

Plankosten bij ruimtelijke ontwikkelingen zijn een actueel onderwerp

Januari 2010 heeft het ministerie van VROM de ontwerpregeling plankosten exploitatieplan vastgesteld. In goed overleg met VNG, VVG, NEPROM en NVB is de regeling tot stand gekomen. Deze regeling moet door gemeenten worden toegepast bij exploitatieplannen als bedoeld in de Wro.

Deze regeling is gebaseerd op de methode Plankostenscan. Deze methode raamt de plankosten bij ruimtelijke opgaven op produkt en of activiteitniveau, waarbij rekening wordt gehouden met de complexiteit van de opgave.

Een aantal jaren geleden is door ons deze methode ontwikkeld. Inmiddels hebben wij deze nader uitgewerkt, verfijnd en geoptimaliseerd voor de gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Deventer, Dordrecht, Enschede, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad.

De methode Plankostenscan

Het kostenbewustzijn neemt bij gemeenten toe. De werkelijk gemaakte plankosten overschrijden meestal de voorcalculatie, die op basis van een percentage bouw- en woonrijp maken is gebudgetteerd. Vertragingen, verscherpte wet-en regelgeving, de politieke en maatschappelijke context, steeds meer actoren met hun eigen belangen en onvoorziene omstandigheden zijn van invloed op het proces en dus de plankosten. De directe relatie tussen het investeringsniveau en de plankosten volstaat niet meer. Plankosten moeten op een andere wijze worden geraamd.

De methode Plankostenscan legt een relatie tussen de opgave (aard van de ontwikkeling, omgeving, maatschappelijke en bestuurlijke context, nieuwe thema’s en relatie met andere partijen en instanties) en de producten en activiteiten die nodig zijn om het project te realiseren. Elke ontwikkeling is uniek. Deze methode overbrugt het verschil tussen plan en hedendaagse werkelijkheid.

Een blauwdruk volstaat niet bij het ramen van plankosten. Daarom is een andere methode ontwikkeld die zich in de praktijk heeft bewezen. Op basis van een produktenlijst wordt aangegeven welke producten en of activiteiten van toepassing zijn. Aan de hand van een vragenlijst worden aantallen en invloedsfactoren bepaald. Afhankelijk van de antwoorden is het ene project complexer dan het andere.

Plankostenscan op maat

Wij kunnen voor uw organisatie de Plankostenscan op maat maken zodat voor alle projecten de plankostenbudgetten op dezelfde wijze worden berekend. U bepaalt zelf welke posten tot de plankosten behoren en hoe hoog deze mogen zijn. U kiest de uitgangspunten, kengetallen, normen en invloedsfactoren. BVH Ruimte heeft inmiddels zeer veel kengetallen paraat.

De plankostenscan is o.a. toepasbaar voor grondexploitaties, investeringsprojecten, gebiedsontwikkelingen, gemeentelijke grondbedrijven, projectorganisaties, anterieure overeenkomsten.

Voor een aantal producten en activiteiten kunnen wij een benchmark uitvoeren.

En wij leggen de relatie tussen uw eigen plankostenbudget en de ontwerpregeling plankosten Exploitatieplan.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van de plankostenscan via info@bvhruimte.nl